Gebruik en rechten

 

Het materiaal dat ontsloten wordt via onze site – of dit nu kennis en informatie is of beeld- en geluidsmateriaal – is ons door de bezitters en in enkele gevallen zelfs de makers ter beschikking gesteld. Wij geven u niet alleen de gelegenheid het materiaal te bekijken, te bestuderen en ervan te genieten, maar u kunt het ook (her)gebruiken. Voor dit gebruik stellen wij het op prijs dat u dit met zorgvuldigheid doet en de erop rustende rechten en beperkingen respecteer. Vanouds zijn deze rechten en plichten vastgelegd in de wet op het auteursrecht en de intellectuele rechten van de maker, maar dit sluit in de praktijk vaak minder goed aan op de dagelijkse praktijk van het internet.

Een goede oplossing, die ook meer en meer navolging krijgt is het initiatief tot de zgn. Creative Commons. Deze geven de gebruiker van het internet een paar duidelijke en eenvoudige richtlijnen voor het op juiste manier omspringen met hergebruik van materiaal van websites. Hieronder vindt u de richtlijnen die wij voor al ons gepubliceerd materiaal hanteren. Mocht u bepaald materiaal op onze site niet vinden dan kunt u ons altijd direct benaderen, wellicht dat wel beschikken over het materiaal, maar alleen voor gebruik onder strikter voorwaarden.

De gebruiker mag:

 

het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven


 

Onder de volgende voorwaarden:

NaamsvermeldingDe gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).

Niet-commercieelDe gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

 

Geen Afgeleide werkenDe gebruiker mag het werk niet bewerken.


Met inachtneming van:

Afstandname van rechten — De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

  • Publiek domein — Indien het werk of een van de elementen in het werk zich in het publieke domein onder toepasselijke wetgeving bevinden, dan is die status op geen enkele wijze beïnvloed door de licentie.
  • Overige rechten — Onder geen beding worden volgende rechten door de licentie-overeenkomst in het gedrang gebracht:
    • Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
    • De morele rechten van de auteur
    • De rechten van anderen, ofwel op het werk zelf ofwel op de wijze waarop het werk wordt gebruikt, zoals het portretrecht of het recht op privacy.
  • Let op — Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.

Dit is de vereenvoudigde versie van de volledige licentie.